AGH Drilling, Oil, Gas Quarterly

Kwartalnik „AGH Drilling, Oil, Gas” (do końca roku 2011 „Wiertnictwo Nafta Gaz”) jest czasopismem naukowym Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Stanowi kontynuację Zeszytów Naukowych AGH ukazujących się nieperiodycznie pod tym samym tytułem w latach 1985-1993. Do roku 1993 wydanych zostało 13 zeszytów naukowych „Wiertnictwo Nafta Gaz”, zawierających zbiory artykułów i komunikatów oraz prace monograficzne – rozprawy habilitacyjne. W czasopiśmie publikowane są głównie w języku angielskim, oryginalne prace prezentujące elementy dorobku naukowego pracowników i doktorantów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Problematyka obejmuje m.in.: zastosowanie nauk podstawowych w technice wydobywczej, wiertnictwo, naftową inżynierię złożową, eksploatację, pomiary otworowe i ochronę złóż, gazownictwo ziemne. Materiały przeznaczone do druku w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwa AGH należy przesyłać na adres: drilling.oil.gas@gmail.comProcedura recenzowania:

  1. Redakcja czasopisma powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji
  3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”)
  4. Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

ISSN: 1507-0042  e-ISSN: 2300-7052  Format: B5 Oprawa: miękka

Wydania archiwalne i bieżące w formacie PDF: Wiertnictwo Nafta Gaz   .